Ukuzibandakanya komphakathi kuwumgogodla wokwakha intandoyeningi enempumelelo. Isigaba 152 (1)(e) soMthethosisekelo siphoqa ukuthi ohulumeni basekhaya “bagqugquzele ukuzibandakanya kwemiphakathi kanye nezinhlangano zomphakathi odabeni lohulumeni basekhaya.”

Leli lungelo lokuzibandakanya lihlongozwe kuMthethosisekelo kanye nemithetho kahulumeni wasekhaya. Umphakathi wakho ungazibandakanya kumazinga ahlukene ngokusebenzisa izinqubo ezihlukene ezigcwele nezingagcwele, isibonelo:

  • Ukuzibandakanya ngokuvota
  • Ukuba izakhamizi ezidalula imibono yazo ngaphambi, ngesikhathi nangemuva kokuthuthukiswa kwenqubomgomo
  • Ukuzibandakanya emakomidini amawadi nasezigungwini ze-IDP  
  • Ukuba izishoshovu ekuqapheni ukusebenza kukahulumeni wasekhaya      

Ukubonisana nokusebenzisana phakathi kukahulumeni kanye nemiphakathi yendawo kumele “kube nezithelo”. Lokhu kuchaza ukuthi imikhandlu kamasipala kumele yazise umphakathi ngalokho okwenzayo futhi uwunike isaziso nesikhathi esanele sokubonisana nokuphendula ngaphambi kokuthatha izinqumo. Kuchaza nokuthi uvo lomphakathi kumele lubonakale ezinqumweni zomkhandlu.