SECTION27 (ISIGABA27), iSikhungo samaLungelo ezeNhlalomnotho eNingizimu Afrika (SERI) kanye ne-Read Hope Phillips yizinhlangano ezizimele ezizibophelele kwezobulungiswa kwasemphakathini eNingizimu Afrika.

Sisungule futhi seseka ukuthuthukiswa komhlahlandlela obizwa ngokuthi ‘Making owasekhaya government work’ njengoba kuyiwo oyisinyathelo esikhulu esihlose ukuhlanganisa izinhlangano nezishoshovu ezweni njengoba sonke sizama ukwenza uhulumeni wasekhaya abe nesibopho sokuphendula futhi athuthukise imiphakathi yasekhaya.

Lo mhlahlandlela uwumthombo ocacile ungasiza imiphakathi nezinhlangano ukuze zikwazi ukuzibandakanya ezinqubweni zikamasipala futhi uvuselele intandoyeningi eNingizimu Afrika, futhi bewutholakala kuleli fomu elikwi-inthanethi ukuze kwande imiphakathi nezinhlangano ezikwazi ukuwuthola.

Sikholwa ukuthi uma sibambisana, singaziphumelelisa izimpokophelo zikahulumeni wasekhaya njengoba kuhlongoziwe kusigaba 152 seMthethosisekelo:

Ukuhlinzeka ngohulumeni wentandoyeningi nophendulayo emiphakathini yasendaweni;

Ukuqinisekisa ukuhlinzekwa ngezidingo emiphakathini yasendaweni ngendlela eqhubekayo;

Ukugqugquzela intuthuko yezenhlalo nezomnotho;

Ukugqugquzela ukubandakanywa kwemiphakathi kanye nezinhlangano zomphakathi ezindabeni ezithinta uhulumeni wasekhaya.

Kabanzi, siqalise le phrojekthi, ngokwemigomo eyisisekelo ekuMthethosisekelo, ukuba nomthelela ekwakhiweni “komphakathi wentandoyeningi novulelekile lapho uhulumeni esebenza ngokulandela intando yabantu”, nokugqugquzela ukusimamiswa “kwesithunzi sabantu”, “ukuphumelela kwezokulingana” kanye “namalungelo abantu nenkululeko”, kanjalo nokuthuthukisa iqophelo lempilo nokukhulula lokho okungenziwa umuntu ngamunye.

other links

Black Sash
Ucingo: 021 686 6952   Fax: 021 686 6971
info@blacksash.org.za   www.blacksash.org.za

Built Environment Support Group
Ucingo: 033 394 4980   Fax: 033 394 4979
info@besg.co.za   www.besg.co.za

Children’s Rights Centre
Ucingo: 031 307 6075   Fax: 031 307 6074
www.childrensrights.org.za

COSATU
Ucingo: 011 339 4911   Fax: 011 339 5080
patrick@cosatu.org.za   www.cosatu.org.za 

South African Human Rights Commision
Ucingo: 011 877 3600
info@sahrc.org.za   www.sahrc.org.za

Council for the Advancement of the South African Constitution
Ucingo: 021 685 8809   Fax: 021 685 8819
info@casac.org.za   www.casac.org.za

Equal Education
Ucingo: 021 387 0022   Fax: 0865 169 396
info@equaleducation.org.za   www.equaleducation.org.za

Planact
Ucingo: 011 403 6291  Fax: 011 403 6982
info@planact.org.za   www.planact.org.za

ProBono.org
Ucingo: 011 339 6080   Fax: 011 339 6077
www.probono.org.za

Read Hope Phillips Attorneys
Ucingo: 011 344 7800   Fax: 011 344 7850
attorneys@rhp.co.za   www.rhp.co.za

Rural Health Advocacy Project 
Ucingo: 011 356 4100   Fax: 011 339 4311
info@rhap.org.za   www.rhap.org.za

Rural Doctors Association of Southern Africa 
Ucingo: 021 938 9108   Fax: 021 931 4220
RudasaOffice@gmail.com   www.rudasa.org.za

+SECTION27 (ISIGABA27)
Ucingo: 011 356 4100   Fax: 011 339 4311 
info@section27.org.za   www.section27.org.za

SERI
Ucingo: 011 356 5860   Fax: 011 339 5950
sanele@seri-sa.org   www.seri-sa.org

UkuHlanganyela ubuLungiswa eMphakathini (Social Justice Coalition)
Ucingo: 078 371 4147  
www.sjc.org.za

Sonke Gender Justice Project
Ucingo: 021 423 7088   Fax: 021 424 5645
www.genderjustice.org.za

Soul City 
Ucingo: 0861 768 524   Fax: 011 341 0370
soulcity@soulcity.org.za   www.soulcity.org.za

Students for Law and Social Justice   
sslsjuwc@gmail.com   www.slsj.org

UMkhankaso wokuLapha (Treatment Action Campaign)
Ucingo: 078 371 4147
www.tac.org.za/community 

INyunyana yabaSebenzi bakaMasipala eNingizimu Afrika (South African Municipal Workers Union)
Ucingo: 011 331 3011
www.samwu.org.za